Український блог

Слова, які необхідно знати для роботи на фермах Данії

Робота в Данії

Field words — найбільш вживані слова при роботі в полі


Agriculture ['grkl] сільське господарство
Alfalfa [l'flf] люцерна
Ammonium nitrate ['munm 'natret] аміачна селітра
Apply ['pla] вносити
Arable land [ rbl lnd ] орна земля
Average ['v()r] середній
Bale [ beil] тюк
Baler [ beil] тюкувач
Barley ['bl] ячмінь
Beans [bi:nz] боби
Beet [bi:t] буряк
Buckwheat ['bkwi:t] гречка
Bulldozer ['bulduz] бульдозер
Carrot ['krt] морква
Cereals ['srlz] зернові, злаки
Clover ['kluv] конюшина
Combine harvester ['kmban 'hvst] комбайн
Conventional [kn'ven(t)()n()l] звичайний
Crop [krp] сільськогосподарська рослина
Crop rotation [krp r'te()n ] сівозміна
Cultivate ['kltvet ] культивувати
Cultivator ['kltvet] культиватор
Dig [dg] копати
Digger [ dg] копач
Drill [drl] сіяти, сівалка
Dry [dra] сушити
Drier [ dra] сушка
Ear [] колос
Electric fence ['lektrk fen(t)s] електропастух
Equipment ['kwpmnt] обладнання
Fallow ['flu ] під паром
Fence [fen(t)s] загорожа, загороджувати
Fertilizer ['ftlaz ] добриво
Field [fi:ld] поле
Flax [flks] льон
Fodder ['fd] корм, кормовий
Forage ['fr] фураж, фуражний
Frontloader [frnt 'lud ] фронтальний навантажувач
Furrow ['fru] борозна
Grain [gren] зерно
Grass [grs] трава
Grassland [grs lnd] луг
Grow [gru] вирощувати
Growth [gru] ріст, зростання
Harrow ['hru] борона,боронувати
Harvest ['hvst] жнива, жнивувати
Harvester ['hvst] збирач, жатка
Haybarn [he bn] сінник
Herbicide ['hbsad] гербіцид
Hoe [hu] сапка, сапати
Hops [hps] хміль
Hire [ha] наймати, орендувати
Humidity [hju:'mdt] вологість
Insecticide [n'sektsad] інсектицид
Level ['lev()l] рівень,рівняти
Load [ld] вантажити, вантаж
Loader [ld] навантажувач
Machine-shed [m'i:n d] бокс для техніки
Maize [mez] кукурудза
Manure [m nj] гній
Millet ['mlt] просо
Mix [mks] змішувати
Mixture ['mks] суміш
Moisture ['ms] вологість
Mow [m] косити
Mower [m] косарка
Oats [ts] овес
Organic [ gnk] органічний
Pack [pk] трамбувати
Pasture ['ps] пасовище
Peas [pi:z] горох
Plant [pl:nt] саджати, рослина
Planter [pl:nt] саджалка
Plough [pla] плуг,орати
Poison ['pozn] отрута
Potato [p'tetu] картопля
Preceding crop [pr'si:d krop] попередня культура
Price [pras] ціна
Rakes [reks] граблі
Rake [rek] згрібати
Rape [rep] ріпак
Rate [ret] норма внесення
Reversible [rv:sbl] оборотний
Rent [rent] орендувати
Ridger [r] розпашник (для картоплі)
Roll [rl] коткувати
Rollers [ rlz] котки
Root [ru:t] корінь
Rotary[ rtr] роторний
Row [ r] ряд
Rye [ra] жито
Rye-grass [ ragr:s] райграс( вид трави)
Seed [si:d] сіяти, насінина
Shed [ed] сарай
Shovel ['v()l] корпус плуга
Soil [sol] ґрунт
Sort [st] сорт, вид, сортувати
Spray [spre] оприскувати
Sprayer [spre] оприскувач
Spread [sprd] розкидати
Spreader [sprd] розкидач
Stable ['stebl] стайня
Store [st:] зберігати
Stubble ['stbl] стерня
Sun flower [sn 'flau] соняшник
Till [tl] обробляти землю
Tillage ['tldz] обробіток землі
Timothy grass [tmgr:s ] тимофіївка (вид трави)
Tops [topz] вершки, гичка
Trailer [trel] причіп
Tuber ['t(j)u:b] бульба
Urea [jr] сечовина
Variety [vrat] вид, сорт, різновид
Weed [w:d] бур'ян, полоти
Wheat [wi:t] пшениця
Yield [ji:ld] урожай, урожайність

Farm words — найбільш вживані слова при роботі на тваринницьких фермах


Afterbirth ['ftb] послід
Antibiotics [ntba'tkz] антибіотики
Artificial insemination [t'f()l nsem'ne()n] штучне запліднення
Bedding ['bed] підстилка
Bull [bul] бугай
Calf [kf] теля
Colostrum молозиво
Cough [kf] кашляти, кашель
Cow [kau] корова
Cure [kju] ліки, лікування
Diarrhea (scours) [da'r] ( ['skauz]) понос, діарея
Disease [d'zi:z] хвороба
Dung [d] гній
Fat [ft] жир
Feeder ['fi:d] годівниця
Fiber [fab] клітковина
Gestation [es'te()n] виношування
Graze [grez] пасти, пастися
Heifer ['hef] телиця
Hoof[ hu:f] копито
Horse [hs] кінь
Ill [l] хворий
Injection [n'ek()n] ін’єкція
Inseminate [n'semnet] запліднювати
Joint [nt] суглоб
Lactate [lk'tet] виділяти молоко
Lactation [lk'te()n] лактація
Lame [lem] кульгати, кульгавий
Mastitis [ms'tats] мастит
Medicine ['medsn], [-ds()n] ліки, медицина
Milking parlour [mlk 'pl] доїльний зал
Molasses [m'lsz] меляса
Navel ['nev()l] пуп
Needle ['ni:dl] голка
Pellets ['pelts] гранули
Pen [pen] загін
Protein ['pruti:n] протеїн, білок
Replacement heifer [r'plesmnt 'hef] запасна телиця
Shed [ed] сарай
Sick [sk] хворий
Syringe [s'rn] шприц
Steer [st] відгодівельний бичок
Tail [tel] хвіст
Tea [ti:t] дійка
Temperature ['temp()r] температура
Treat [tri:t] поводитись, лікувати
Trough [trf] жолоб, годівниця
Udder ['d] вим'я
Vacuum pump ['vkju:m], [-jum pmp] вакуумний насос
Vitamins ['vtmnz], ['va-] вітаміни
Weight [wet] вага